7 Giải Toán lớp 1 bài Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình mới nhất

Giải Toán lớp 1 bài Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình

Bài 1: Đúng ghi đ, sai ghi s:

7 
	Giải Toán lớp 1 bài Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình
 mới nhất

Điểm A ở trong hình tam giác.

Điểm C ở ngoài hình tam giác.

Điểm E ở ngoài hình tam giác.

Điểm C ở ngoài hình tam giác.

Điểm I ở ngoài hình tam giác.

Điểm D ở ngoài hình tam giác.

Bài 3: Tính:

20 + 10 + 10 =                                  60 – 10 – 20 =

30 + 10 + 20 =                                  60 – 20 -10 =

30 + 20 + 10 =                                  70 + 10 – 20 =

Bài 4: Hoa có 10 nhãn vở, mẹ mua cho Hoa thêm 20 nhãn vở nữa. Hỏi Hoa có tất cả bao nhiêu nhãn vở ?

Bài giải:

Bài 1:

Điểm A ở trong hình tam giác.  đ

Điểm C ở ngoài hình tam giác.  đ

Điểm E ở ngoài hình tam giác.  đ

Điểm C ở ngoài hình tam giác.  đ

Điểm I ở ngoài hình tam giác.   s

Điểm D ở ngoài hình tam giác.  đ

Bài 3: 

20 + 10 + 10 = 40                                  60 – 10 – 20 = 30

30 + 10 + 20 = 60                                  60 – 20 -10 = 30 

Xem thêm:  Giải Toán lớp 1 bài Số 0 trong phép cộng

30 + 20 + 10 = 60                                  70 + 10 – 20 = 60

Bài 4:

Số nhãn vở mà Hoa có là:

10  +20 = 30 (nhãn vở)

Đáp số: 30 nhãn vở.