7 Reading: 10 Ways Darwin Got It Wrong (Part 7) – 10 Bằng chứng cho sai lầm của Darwin (Phần 7) mới nhất

Kết quả hình ảnh cho darwin

Trong bài viết lần này, FREETALK ENGLISH tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của series bài viết nâng cao khả năng đọc (reading) bằng tiếng Anh: 10 Ways Darwin Got It Wrong, một series rất hữu ích đấy. Hãy cùng bắt đầu luyện tập nào!

Bài viết dẫn nguồn từ bản gốc tại trang web ucg.org

10 WAYS DARWIN GOT IT WRONG (Part 7)

10 BẰNG CHỨNG CHO SAI LẦM CỦA DARWIN (Phần 7)

7. His theory of homology

Học thuyết về sự tương đồng

In his studies, Darwin noticed that different types of creatures shared some common features, such as the five fingers of a human hand and the five digits of a bat’s wing or of a dolphin’s fin. He postulated that this similarity in different species, which he called “homology” was evidence for a common ancestry. (…)

Trong các nghiên cứu của mình, Darwin nhận thấy rằng các loài khác nhau có một số đặc điểm chung, ví dụ như năm ngón tay của người và năm ngón của cánh dơi hay vây cá heo. Ông cho rằng sự giống nhau giữa các loài mà ông gọi là “sự tương đồng” chính là bằng chứng về một tổ tiên chung của các loài.

We see this common design in how man builds things. We construct a car, a cart and a vacuum cleaner with four wheels, but this doesn’t mean they have a common ancestor — merely a common design. Four wheels happen to give more stability and strength than three wheels and can better distribute the weight on top. We can deduce that a wise designer would have used this type of model of four legs to give stability and strength to many of the creatures that were made, instead of using three legs.

Chúng ta thấy những thiết kế tương đồng trong việc con người tạo ra mọi thứ. Chúng ta sản xuất ra xe hơi, xe đẩy, máy hút bụi với bốn cái bánh xe, nhưng không có nghĩa rằng chúng có cùng một tổ tiên – đó chỉ đơn thuần là cùng một thiết kế chung. Bốn bánh xe tạo nên sự ổn định và chắc chắn hơn là ba bánh và cũng giúp phân phối trọng lượng đều hơn. Chúng ta có thể suy ra rằng một nhà thiết kế thông thái đã dùng loại mẫu thiết kế bốn chân để tạo sự ổn định và sức mạnh cho rất nhiều loài thay vì sử dụng ba chân.

Similarly, the use of five digits in hands, wings and flippers indicates good design features repeatedly used to obtain optimal results. The same can be said for why creatures from frogs to man have two eyes, two ears and four limbs — they are evidence of good design and function.

Tương tự vậy, 5 ngón của bàn tay, cánh hay vây cho thấy những đặc điểm kết cấu tốt được sử dụng lặp lại nhiều lần để đạt được kết quả tối ưu. Đó cũng là lý do tại sao các loài từ ếch cho tới người đều có hai mắt, hai tai và bốn chi – chúng là minh chứng của kết cấu và chức năng hiệu quả.

Really, does it make more sense that a designer used these same patterns because they worked so well, or that blind chance in natural selection and mutations just happened to come up with the optimal design after so many trial-and-error attempts? If the latter was the case, where is the evidence of the many failed models that should have ended up in the scrap heap of the fossil record, as Darwin predicted? No such evidence has been found.

Rõ ràng là việc một nhà thiết kế sử dụng những mẫu giống nhau bởi chúng hoạt động rất tốt thì hợp lý hơn so với một cơ hội mịt mù trong chọn lọc và đột biến tự nhiên mà đã tạo ra thiết kế tối ưu sau nhiều lần thử nghiệm thất bại? Nếu trường hợp thứ hai xảy ra, vậy bằng chứng về những mẫu thử thất bại mà đáng lẽ phải xuất hiện trong đống phế liệu của hồ sơ hóa thạch như Darwin đã dự đoán đang ở nơi nào? Không có bằng chứng nào như thế từng được tìm thấy.