7 Vì sao độ muối của các biển và đại dương lại khác nhau? mới nhất

Độ muối của các biển và đại dương khác nhau là tuỳ thuộc vào nguồn nước sông chảy vào nhiều hay ít, độ bốc hơi lớn hay nhỏ.

Xem thêm:  Hãy trình bày sự phân loại núi theo độ cao.