Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 46: Bài tập: Andehit – Axit cacboxylic

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 46: Bài tập: Andehit – Axit cacboxylic

Vấn đề 1: Công thức tổng quát của anđehit không no, liên kết đơn và mạch hở là

MỘT VẤN ĐỀ TRƯỚCkhông phảiH2nOB CŨkhông phảiH2n-2Ô.

LẠNHkhông phảiH2n + 2OD CŨkhông phảiH2n-4Ô.

Câu 2: Khối lượng Ag thu được khi cho 0,1 mol CH là3Cho phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO dư.3 đến NH3sưởi ấm là

A. 43,2 gam. B. 21,6 gam.

C. 16,2 gam. D. 10,8 gam.

Vấn đề 3: Đốt cháy hoàn toàn một anđehit X thu được số mol CO là2 tính bằng mol của H2O. Khi cho 1 mol x phản ứng với lượng dư AgNO.3 đến NH3 tạo 4 mol Ag. Công thức của anđehit là

A.HCHO. B. OHC-CHO.

C. CHỈ3CHO. D. CÔNG THỨC2H7CHO.

Vấn đề 4: Dung dịch axit axetic không phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

A. NaOH, Cu, NaCl. B. Na, NaCl, CuO.

C. Na, CuO, HCl. D. NaOH, Na, CaCO3.

Câu hỏi 5: Cho 13,6 gam một chất hữu cơ X (thành phần nguyên tố C, H, O) tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,6 mol AgNO3 đến NH3, đun nóng, thu được 43,2 gam Ag. Công thức khai triển của X là

SỰ AN TOÀN-[CH2]2-CHO. B. CHỈ2= C = CH-HO.

C. THÀNH CÔNG2-CHO. D. CHỈ3-PILL-CHO.

Câu hỏi 6: Cho sơ đồ phản ứng: C2H2 → X → CHỈ3COOH.

Trong sơ đồ trên, mỗi mũi tên đại diện cho một phản ứng. X là chất nào sau đây?

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 24: Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo

ĐỘC NHẤT3COONa. B.HCOOCH3.

C. CHỈ3CHO. D. CÔNG THỨC2H5Ồ.

Câu 7: Hai chất hữu cơ X, Y có thành phần nguyên tố là C, H và O, có cùng số nguyên tử cacbon (MX 2O bằng số mol CO2. Cho 0,1 mol hỗn hợp X, Y phản ứng hết với lượng dư dung dịch AgNO.3 đến NH3, thu được 28,08 gam Ag. Thành phần phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp ban đầu là

A. 39,66%. B. 60,34%. C. 21,84%. D. 78,16%.

Câu 8: Axit cacbonhiđric X đa chức (có phần trăm khối lượng oxi nhỏ hơn 70%), Y và Z là hai ancol đồng đẳng kế tiếp (MY 2 (dktc), thu được 7,84 lít CO2 (dktc) và 8,1g H2O. Thành phần phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp trên là

R. 15,9%. B. 29,9%. C. 29,6%. D. 12,6%.

Để đáp ứng

1. BỎ

2. BỎ

3. Một

4. DỄ DÀNG

5. CŨ

6. CŨ

7. CŨ

8. BỎ