MCQ Địa lý lớp 12 Bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp (tiếp theo)

Trắc nghiệm Địa lý lớp 12 Bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp (tiếp theo)

Câu hỏi 11: Việc phân chia các trung tâm công nghiệp của nước ta thành các trung tâm có tầm quan trọng quốc gia, các trung tâm có tầm quan trọng của vùng và các trung tâm có tầm quan trọng của địa phương dựa trên cơ sở

A. Vị trí địa lý của trung tâm công nghiệp

B. Khu trung tâm công nghiệp

C. Giá trị sản xuất của trung tâm công nghiệp

D. Vai trò của trung tâm công nghiệp

Câu 12: Các trung tâm công nghiệp có tầm quan trọng quốc gia ở nước ta bao gồm:

A. Hà Nội, Hải Phòng, TP.

B. Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ

C. Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ

D. Hà Nội, TP.

Câu 13: Vùng nào sau đây không phải là trung tâm công nghiệp lớn của nước ta?

A. Đà Nẵng B. Thủ Dầu Một

C. Hải Phòng D. Vũng Tàu

Câu 14: Việc phân chia các trung tâm công nghiệp của nước ta thành các trung tâm rất lớn, lớn và vừa là dựa trên cơ sở

A. Vị trí địa lý của trung tâm công nghiệp

B. Khu trung tâm công nghiệp

C. Giá trị sản xuất của trung tâm công nghiệp

D. Vai trò của cực công nghiệp

Câu 15: Dựa trên giá trị sản xuất, Hà Nội được xếp hạng là:

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 12 bài 29: Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp (tiếp theo)

A. Trung tâm công nghiệp rất lớn

B. Trung tâm công nghiệp lớn

C. Trung tâm công nghiệp trung bình

D. Trung tâm công nghiệp nhỏ

Câu 16: Có địa bàn bao gồm nhiều tỉnh và thành phố là đặc điểm của

A. Khu công nghiệp B. Khu công nghiệp

C. Trung tâm công nghiệp D. Trung tâm công nghiệp nhỏ

Câu 17: Hiện nay nước ta được chia thành bao nhiêu khu công nghiệp?

A.3 B.6 C.7 D.8

Câu 18: Vùng công nghiệp có ít tỉnh nhất?

A. Khu vực 1 B. Khu vực 2 C. Khu vực 3 D. Khu vực 4

Câu 19: Khu vực công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất trong giá trị sản lượng công nghiệp của nước ta

A. Khu vực 1 B. Khu vực 2

C. Khu vực 5 D. Khu vực 6

Câu 20: So với ranh giới các vùng kinh tế, ranh giới các khu công nghiệp không thay đổi là:

A. Khu vực 1 B. Khu vực 2

C. Khu vực 5 D. Khu vực 6

Để đáp ứng

Cụm từ

11

thứ mười hai

13

14

15

Để đáp ứng

DỄ

DỄ

MỘT

TẨY

Cụm từ

16

17

18

19

20

Để đáp ứng

DỄ

TẨY

DỄ

DỄ