MCQ môn GDCD lớp 11 bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (phần 6)

MCQ môn GDCD lớp 11 bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (phần 6)

Câu 51: Hành vi nào sau đây góp phần giữ gìn và bảo vệ di sản văn hóa?

A. Phá dỡ các di sản văn hóa cũ

B. Khai quật bất hợp pháp các địa điểm khảo cổ

C. Sưu tầm di vật, cổ vật

D. Mua bán, trao đổi trái phép bảo vật quốc gia

Câu 52: Hoạt động nào sau đây thể hiện chính sách văn hóa?

A. Vận động học sinh vùng sâu, vùng xa đến trường

B. Giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

C. Tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ em

D. Phát minh ra công cụ sản xuất

Câu 53: Tổ chức Lễ hội Giỗ Tổ hàng năm là một hành động thể hiện

A. Kế thừa và phát huy tinh thần yêu nước của dân tộc

B. Phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc

C. Bảo tồn di sản văn hoá của dân tộc

D. Coi trọng tiềm năng sáng tạo văn hoá của các dân tộc

Câu 54: Gọi là sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được lưu giữ bằng trí nhớ, bằng văn bản, truyền miệng, bằng nghề, biểu diễn và các hình thức bảo tồn, lưu truyền khác.

A. Di sản văn hóa vật thể

B. Di sản văn hóa phi vật thể

C. Di tích lịch sử – văn hoá

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm GDCD lớp 11 bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (Phần 1)

D. Văn hóa phẩm

Câu hỏi 55: Nhà nước nghiêm cấm những hành vi nào sau đây?

A. Phục hồi và bảo tồn di sản văn hóa

B. Chiếm đoạt, làm sai lệch di sản văn hoá

C. Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa

D. Làm đẹp và nghiên cứu các di tích lịch sử

Câu 56: Nhà nước bảo vệ và phát triển tiếng nói, chữ viết của các dân tộc Việt Nam

A. Chính sách giáo dục và đào tạo

B. Chính sách văn hóa

C. Chính sách khoa học và công nghệ

D. Chính sách dân tộc

Câu hỏi 57: Việc làm nào sau đây góp phần giữ gìn di tích lịch sử?

A. Tu bổ, tôn tạo giá trị của các di tích lịch sử

B. Tháo dỡ, phá hủy di tích lịch sử

C. Cải tạo và thay thế các di tích lịch sử

D. Bảo tồn nguyên trạng của các địa điểm lịch sử

Câu 58: Nơi tôi ở có những người hành nghề mê tín dị đoan như: bói toán, bói toán, làm bài, cúng ma, trừ tà, phù thủy. Cô ấy vi phạm quy tắc nào sau đây?

A. Chính sách dân số

B. Chính sách văn hóa

C. Chính sách an ninh, quốc phòng

D. Chính sách văn hóa và giáo dục

Câu hỏi 59: Khi đến thăm di tích lịch sử, nếu thấy bạn bè khắc tên mình lên di tích, em sẽ lựa chọn hành vi nào sau đây để góp phần thực hiện chính sách văn hóa?

Xem thêm: MCQ GDCD lớp 11 bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (phần 2)

A. Bỏ qua cho bạn vì đó là việc quan trọng để khắc tên bạn lên

B. Gợi ý, nhắc nhở các bạn phải tôn trọng và giữ gìn di tích

C. Cũng tham gia khắc tên tôi vào trí nhớ

D. Chụp ảnh và tag người bạn này trên facebook

Câu 60: Trong lúc đào móng xây nhà, gia đình ông A phát hiện một chiếc bình cổ. Theo em gia đình anh A nên chọn phương pháp nào dưới đây?

A. Lưu để hiển thị tại nhà

B. Giao di vật cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền

C. Bán lấy tiền mặt

D. Giấu đi để không ai biết

Câu 61: Khi địa phương thực hiện tư nhân tu bổ, làm đẹp di tích lịch sử, nếu phát hiện ra hành động của người đứng đầu không đúng với nội dung đã được Tổng cục Di sản văn hóa phê duyệt thì bạn sẽ lựa chọn hành động nào sau đây?

A. Làm ngơ, giả vờ như không biết

B. Thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền

C. Thông báo cho người dân địa phương

D. Đe dọa lãnh đạo địa phương

Câu 62: Đến Văn Miếu Quốc Tử Giám, được bạn bè rủ ngồi hiện vật chụp ảnh. Trong trường hợp này, bạn sẽ chọn hành vi nào sau đây để góp phần thực hiện chính sách văn hóa?

A. Hoan hô cho công việc của bạn

B. Đứng nhìn bạn chụp ảnh

C. Chụp ảnh lưu niệm

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm GDCD lớp 11 bài 1: Công dân phát triển kinh tế (Phần 1)

D. Ngăn cản bạn ngồi trên hiện vật

Để đáp ứng

Cụm từ

51

52

53

54

55

56

Để đáp ứng

TẨY

TẨY

TẨY

Cụm từ

57

58

59

60

61

62

Để đáp ứng

MỘT

TẨY

TẨY

TẨY

TẨY

DỄ