Trắc nghiệm Địa lý lớp 12 bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế (Tiếp theo 2)

Trắc nghiệm Địa lý lớp 12 bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế (Tiếp theo 2)

Câu 23: Theo atlat địa lý Việt Nam trang 17, các trung tâm kinh tế lớn của vùng Bắc Trung Bộ có quy mô

A. Hơn 100 nghìn tỷ đồng B. Hơn 15 đến 100 nghìn tỷ đồng

C. Từ 10.000 đến 15.000 tỷ đồng D. Dưới 10.000 tỷ đồng

Câu hỏi 24: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết số trung tâm kinh tế của Trung du và miền núi Bắc Bộ là

A.2 B.3

C.4 D.5

Câu 25: Căn cứ vào sgk Địa Lí Việt Nam trang 17, các trung tâm kinh tế nước ta theo thứ tự giảm dần về quy mô (2007) là:

A. Hà Nội, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Nha Trang

B. Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Nha Trang

C. Hà Nội, Nha Trang, Đà Nẵng, Thanh Hóa

D. Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Thanh Hóa

Câu 26: Căn cứ vào trang 17 của Atlat Địa lí Việt Nam, hãy cho biết GDP bình quân đầu người (năm 2007) thấp nhất của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là:

A. Bắc Giang B. Phú Thọ

C. Quảng Ninh D. Lào Cai

Câu 27: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết GDP bình quân đầu người (năm 2007) thấp nhất của vùng Đông Nam Bộ là:

Xem thêm: Trắc nghiệm Địa lý lớp 12 bài 6 :: Các nước có nhiều đồi núi

A. Tây Ninh B. Bình Phước

C. Bình Dương D. Đồng Nai

Câu 28: Căn cứ vào trang 17 của Atlat Địa lí Việt Nam, hãy cho biết khu kinh tế cửa khẩu nào không thuộc Bắc Trung Bộ?

A. Cầu treo B. Bờ Y

C. Lao Bảo D. Cha Lo

Câu 29: Căn cứ vào atlat địa lý Việt Nam trang 17, GDP bình quân đầu người (2007) của các tỉnh Bắc Trung Bộ là:

A. Dưới 6 triệu đồng B. 6 đến 9 triệu đồng

C. Từ 9 đến 12 triệu đồng D. Từ 12 đến 15 triệu đồng

Câu hỏi 30: Căn cứ vào trang 17 của Atlat Địa lí Việt Nam, hãy xác định khu kinh tế cửa khẩu duy nhất của vùng Tà Nguyên (2007) là:

A. Cầu treo B. Bờ Y

C. Lao Bảo D. Cha Lo

Câu 31: Căn cứ vào atlat địa lý Việt Nam trang 17, các tỉnh có GDP bình quân đầu người (2007) thấp nhất nước ta (dưới 6 triệu đồng) được chia thành:

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ B. Duyên hải Bắc Trung Bộ

C. Tây Nguyên D. Duyên hải Nam Trung Bộ

Câu 32: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết vùng kinh tế ven biển nào sau đây không thuộc Đồng bằng sông Cửu Long

A. Định An B. Nhơn Hội

C. Phú Quốc D. Năm Căn

Câu 33: Theo atlat địa lí Việt Nam trang 17, những vùng nào của nước ta chưa có khu kinh tế cửa khẩu (năm 2007)?

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 12 bài 27: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm

A. Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ

B. Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long

C. Vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long

D. Đồng bằng sông Hồng, Duyên hải Nam Trung Bộ

Câu 34: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết số tỉnh có cả khu kinh tế cửa khẩu và khu kinh tế ven biển ở nước ta là

A.3 B.4

C.5 D.6

Để đáp ứng

Cụm từ

23

24

25

26

27

28

Để đáp ứng

DỄ

TẨY

DỄ

MỘT

TẨY

Cụm từ

29

30

ba mươi mốt

32

33

34

Để đáp ứng

TẨY

TẨY

MỘT

TẨY

DỄ

TẨY