Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 bài 23: Phong trào yêu nước và cách mạng của Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 đến chiến tranh thế giới thứ nhất (1914) (Phần 1)

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 bài 23: Phong trào yêu nước và cách mạng của Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 đến chiến tranh thế giới thứ nhất (1914) (Phần 1)

Vấn đề 1. Đâu phải lý do gì mà ngay từ những năm đầu thế kỷ 20, một số nhà yêu nước Việt Nam lại muốn đi theo con đường cứu nước của Nhật Bản?

A. Nhật Bản là nước “đại học và dân tộc”, là nước duy nhất ở Châu Á thoát khỏi số phận của một nước thuộc địa.

B. Sau Cải cách Minh Trị, Nhật Bản trở thành một nước tư bản hùng mạnh

C. Nhật Bản đánh bại Đế quốc Nga (1905)

D. Nhật Bản đưa ra học thuyết “Đại Đông Á” nhằm mở rộng ảnh hưởng ở Đông Á, trong đó có Việt Nam.

Câu 2. Phan Bội Châu đã thực hiện chính sách giải phóng dân tộc như thế nào?

A. Cải cách kinh tế và xã hội

B. Đổi mới để phát triển đất nước

C. Bạo lực để giành độc lập dân tộc

D. Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang

Câu 3. Phan Bội Châu và các đồng chí của mình chủ trương thành lập hội Duy Tân nhằm mục đích gì?

A. Đánh tan quân xâm lược Pháp, giành độc lập, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến ở Việt Nam

B. Cải cách làm cho nước mạnh giành được độc lập.

C. Đánh tan quân xâm lược Pháp, lật đổ chế độ phong kiến, thành lập nước cộng hòa

Xem thêm: Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 bài 14: Nhật Bản giữa các cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

D. Lật đổ ngai vàng, phát triển chủ nghĩa tư bản

Câu 4. Thực hiện chủ trương cầu cứu Nhật đánh Pháp, Phan Bội Châu tổ chức phong trào

A. Tái thiết B. Đông Du

C. Bạo loạn chống Pháp D. “Chấn hưng nội bộ”

Vấn đề 5. Vì sao phong trào Đông Du tan rã (1908)?

A. Phụ huynh yêu cầu đưa con về nước trước thời hạn

B. Hết thời gian đào tạo, học viên phải về nước

C. Phan Bội Châu thấy không hiệu quả nên cho học trò về nhà.

D. Chính phủ Nhật câu kết với thực dân Pháp ở Đông Dương trục xuất một số lưu học sinh Việt Nam, trong đó có Phan Bội Châu.

Câu 6. Sau thời gian ở Nhật, Phan Bội Châu tiếp tục hoạt động ở đâu?

A. Trung Quốc B. Bắc Triều Tiên

C. Trở lại D. Thái Lan

Câu 7. Tại sao Phan Bội Châu lại hoạt động ở Trung Quốc?

A. Trung Quốc liên kết với Việt Nam nên dễ dàng về nước hoạt động

B. Ảnh hưởng tư tưởng của cải cách Trung Quốc

C. Cách mạng Tân Hợi (1911) bùng nổ, vương triều Mãn Thanh bị lật đổ, chính quyền Quốc dân đảng được thành lập và thực hiện nhiều chính sách tiến bộ.

D. Vì Trung Quốc không phải là thuộc địa của thực dân Pháp

Câu 8. Năm 1912, Phan Bội Châu thành lập Việt Nam Quang phục hội ở Quảng Châu (Trung Quốc) nhằm mục đích gì?

Xem thêm: Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp (phần 2)

A. Tập hợp lực lượng yêu nước Việt Nam hoạt động tại Trung Quốc

B. Chuẩn bị lực lượng bạo loạn giành độc lập

C. Đào tạo nhân viên, đưa họ về nhà hoạt động

D. Đánh tan quân xâm lược Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Việt Nam Cộng hòa

Câu 9. Hội phục dựng Việt Quang đã có những hoạt động gì để gây tiếng vang trong nước và thức tỉnh mọi người?

A. Tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng cách mạng cả nước

B. Mở lớp đào tạo nhân viên ở Quảng Châu

C. Đưa những người bí mật về nước để loại bỏ bọn đầu sỏ, bao gồm Toàn quyền Albert Sarro và những tay sai đắc lực của hắn

D. Thực hiện bạo lực vũ trang trong nước

Câu 10. Kết quả của những hoạt động ban đầu của Việt Nam Quang phục hội là

A. Tuyên truyền vận động quần chúng trong nước

B. Mở nhiều khóa đào tạo nhân viên ở Quảng Châu

C. Đánh thức dư luận trong và ngoài nước

D. Kích thích tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Để đáp ứng

Cụm từ

đầu tiên

2

3

4

5

Để đáp ứng

DỄ

MỘT

TẨY

DỄ

Cụm từ

6

7

số 8

9

Mười

Để đáp ứng

MỘT

DỄ