Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 12: Hô hấp ở thực vật (tiếp theo)

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 12: Hô hấp ở thực vật (tiếp theo)

Câu 9. Quá trình phân hủy kỵ khí (lên men) tạo ra axit pyruvic

A. rượu etylic duy nhất. B. rượu etylic hoặc axit lactic.

C. chỉ có axit lactic. D. đồng thời ancol etylic và axit lactic.

Câu 10. Nhiệt độ tối đa cho quá trình hô hấp là

A.35C-40CB 40C-45CC 30C-35CD 45C-50VS

Câu 11. Hô hấp sáng xảy ra ở thực vật

MỘT VẤN ĐỀ TRƯỚC4. B.CAM. LẠNH3. D. CÔNG THỨC4 và các nhà máy CAM.

Câu 12. Khi kết thúc quá trình đường phân, từ 1 phân tử glucôzơ, tế bào thu được

A. 2 phân tử axit pyruvic, 2 phân tử ATP và 2 phân tử NADH.

B. 1 phân tử axit pyruvic, 2 phân tử ATP và 2 phân tử NADH.

C. 2 phân tử axit pyruvic, 6 phân tử ATP và 2 phân tử NADH.

D. 2 phân tử axit pyruvic, 2 phân tử ATP và 4 phân tử NADH.

Câu 13. Điều nào không đúng với ý nghĩa của hệ số hô hấp (tỉ số giữa số phân tử CO2 thoát ra với số phân tử O2 được hấp thụ trong quá trình hô hấp) là

A. quyết định các biện pháp bảo vệ nông sản và chăm sóc cây trồng.

B. Nguyên liệu hô hấp thuộc nhóm chất nào?

C. có thể đánh giá tình trạng hô hấp của cây.

D. quyết định cường độ quang hợp của cây.

Xem thêm: Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản (tiếp theo)

Câu 14. Nhiệt độ tối ưu cho hơi thở là khoảng

A.25C-30CB 30C-35CC 20C-25CD 35C-40VS

Câu 15. Chuỗi vận chuyển điện tử tạo ra

A. 32 ATP. B. 34 ATP. C.36 ATP. D. 38 ATP.

Câu 16. Quá trình quang phân tử xảy ra với bào quan nào sau đây?

(1) Lysosome. (2) Ribôxôm. (3) Lục lạp

(4) Peroxisome. (5) Ti thể. (6) Bộ máy Golgi.

Phương án trả lời đúng là:

A. (3), (4) và (5). B. (1), (4) và (5).

C. (2), (3) và (6). D. (1), (4) và (6).

Để đáp ứng

Cụm từ

9

Mười

11

thứ mười hai

13

14

15

16

Để đáp ứng

TẨY

TẨY

MỘT

DỄ

TẨY

MỘT

MỘT